I. THÔNG TIN BẢN QUYỀN


Ngày

ban hành

Nội dung

2019/03/15

Thông tư số 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

2019/01/15

Thông tư số 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

2018/12/27

Kế hoạch số 242/KH-UBND của thành phố Hà Nội về Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019-2020

2018/11/09

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

2018/08/16

Quyết định số 2306/QĐ-BKHCM của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

2018/06/15

CÔNG BÁO/Số 703+704 Văn bản pháp luật khác Văn bản hợp nhất - Bộ Khoa học và Công nghệ

2018/06/12

Kế hoạch số 133/KH-UBND của thành phố Hà Nội về Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

2018/02/23

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

2018/02/09

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành "Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020"

2017/12/29

Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

2017/09/15

Nghị quyết số 91/NQ-CP của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

2017/08/18

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

2017/05/21

CÔNG BÁO/Số 361+362 Văn bản hợp nhất - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2017/03/20

Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ

2017/03/20

Nghị Định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

2017/02/02

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của tỉnh Bình Dương Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2017/01/20

Quyết định số 88/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2016/11/10

Thông tư số 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

2016/09/19

CÔNG BÁO/Số 949+950 Phần văn bản khác Văn bản hợp nhất

2016/08/05

Quyết định số 2448/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải Quan trực thuộc Bộ Tài chính về Ban hành quy định sáng kiến và xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Hải Quan

2012/12/13

Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quanII. VĂN BẢN PHÁP LUẬT


STT

TÊN VĂN BẢN

1

Luật Thư viện 2019

2

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

3

Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học.

4

Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện.

5

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc  hội về thư viện.

6

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học.

7

Điều lệ Hội Thư viện Việt Nam.

8

Quyết định nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên.

9

Quy hoạch phát triển ngành TV VN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

10

Quyết định về ngày sách Việt Nam.

11

Quyết định về ngày sách Việt Nam.