THỨ 7, giờ hoạt động từ Tầng 1 đến Tầng 4: Từ 8:00 - 16:30 

Từ THỨ 2 đến THỨ 6, giờ hoạt động như sau: