TẦNG 3

Giờ hoạt động: Giờ hoạt động: Từ 8:00 – 17:30

Tiện ích: 

-   Phòng thảo luận nhóm (5-7 chỗ ngồi) đăng ký tại đây

-   Phòng đọc nghiên cứu dành cho Giảng viên, CBVC

-   Phòng hội thảo, tập huấn thông tin,.. (50 - 90 chỗ ngồi) đăng ký tại đây 

-   Kho liệu tham khảo (Chính trị, Pháp luật, KHXH, CNTT, KHTN, Kinh tế, Kế toán)

Không gian