QUY TRÌNH
   

TT

Tên quy trình

Mã số
(Ký hiệu)

Tùy chọn

1

Quy trình cấp thẻ thư viện

QT-TT.TT&TV-CTTV-01

Xem/Tải về

2

Quy trình phục vụ mượn/trả tài liệu

QT-TT.TT&TV-PVMTTL-02

Xem/Tải về

3

Quy trình phục vụ mượn báo, tạp chí

QT-TT.TT&TV-PVBTC-03

Xem/Tải về

4

Quy trình thu và quản lý phí trễ hạn

QT-TT.TT&TV-TPTH-04

Xem/Tải về

5

Quy trình Hướng dẫn sử dụng thư viện

QT-TT.TT&TV-HDSDTV-05

Xem/Tải về

6

Quy trình Triển lãm giới thiệu tài liệu

QT-TT.TT&TV-TLGTTL-06

Xem/Tải về

7

Quy trình Cung cấp thông tin cho NSD

QT-TT.TT&TV-CCTT-07

Xem/Tải về

8

Quy trình Bảo quản tài liệu

QT-TT.TT&TV-BQTL-08

Xem/Tải về

9

Quy trình Bổ sung tài liệu

QT-TT.TT&TV-BSTL-09

Xem/Tải về

10

Quy trình Bổ sung tài liệu nội bộ

QT-TT.TT&TV-BSTLNB-10

Xem/Tải về

11

Quy trình Bổ sung tài liệu theo CTĐT

QT-TT.TT&TV-BSTL_CTDT-11

Xem/Tải về

12

Quy trình Xử lý kỹ thuật tài liệu giấy

QT-TT.TT&TV-XLTLG-12

Xem/Tải về

13

Quy trình Quản lý tài liệu kho

QT-TT.TT&TV-QLTLK-13

Xem/Tải về

14

Quy trình Kiểm kê tài liệu

QT-TT.TT&TV-KKTL-14

Xem/Tải về

15

Quy trình Thanh lý tài liệu

QT-TT.TT&TV-TLTL-15

Xem/Tải về

16

Quy trình Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử

QT-TT.TT&TV-XLTLDT-16

Xem/Tải về

17

Quy trình Phục vụ cơ sở dữ liệu điện tử

QT-TT.TT&TV-CSDLDT-17

Xem/Tải về

18

Quy trình Số hóa tài liệu

QT-TT.TT&TV-SHTL-18

Xem/Tải về

19

Quy trình Lấy ý kiến phản hồi NSD

QT-TT.TT&TV-YKPH-19

Xem/Tải về

20

Quy trình Cập nhật thông tin trên WEB

QT-TT.TT&TV-CNTT-20

Xem/Tải về

21

Quy trình Đề nghị sửa chữa thiết bị

QT-TT.TT&TV-DNSCTB-21

Xem/Tải về

22

Quy trình Kiểm soát, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn học liệu, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến

QT-TT.TT&TV-KSHQSD-22

Xem/Tải về

23

QT_VesinhThuvien

QT-TT.TT&TV-CTVS-23

Xem/Tải về