QUY TRÌNH
   

Stt

Tên quy trình

Mã số
(Ký hiệu)

Tùy chọn

1

Quy trình cấp thẻ thư viện

QT/TT. TT-TV/01

Xem/Tải về

2

Quy trình phục vụ mượn/trả tài liệu

QT/TT. TT-TV/02

Xem/Tải về

3

Quy trình phục vụ mượn báo, tạp chí

QT/TT. TT-TV/03

Xem/Tải về

4

Quy trình thu và quản lý phí trễ hạn

QT/TT. TT-TV/04

Xem/Tải về

5

Quy trình Hướng dẫn bạn đọc khai thác tài nguyên thư viện

QT/TT. TT-TV/05

Xem/Tải về

6

Quy trình Triển lãm giới thiệu tài liệu

QT/TT. TT-TV/06

Xem/Tải về

7

Quy trình Cung cấp thông tin

QT/TT. TT-TV/07

Xem/Tải về

8

Quy trình Bảo quản tài liệu

QT/TT. TT-TV/08

Xem/Tải về

9

Quy trình Bổ sung tài liệu

QT/TT. TT-TV/09

Xem/Tải về

10

Quy trình Bổ sung tài liệu nội bộ

QT/TT. TT-TV/10

Xem/Tải về

11

Quy trình Bổ sung tài liệu theo chương trình đào tạo

QT/TT. TT-TV/11

Xem/Tải về

12

Quy trình Xử lý kỹ thuật tài liệu giấy

QT/TT. TT-TV/12

Xem/Tải về

13

Quy trình Quản lý tài liệu kho

QT/TT. TT-TV/13

Xem/Tải về

14

Quy trình Kiểm kê tài liệu

QT/TT. TT-TV/14

Xem/Tải về

15

Quy trình Thanh lý tài liệu

QT/TT. TT-TV/15

Xem/Tải về

16

Quy trình Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử

QT/TT. TT-TV/16

Xem/Tải về

17

Quy trình Phục vụ cơ sở dữ liệu điện tử

QT/TT. TT-TV/17

Xem/Tải về

18

Quy trình Số hóa tài liệu

QT/TT. TT-TV/18

Xem/Tải về

19

Quy trình Lấy ý kiến phản hồi người sử dụng

QT/TT. TT-TV/19

Xem/Tải về

20

Quy trình Đề nghị sửa chữa thiết bị

QT/TT. TT-TV/21

Xem/Tải về

21

Kiểm soát, đánh giá hiệu  hiệu quả sử dụng nguồn học liệu, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, CSDL trực tuyến

QT/TT. TT-TV/22

Xem/Tải về