NHẬN TRẢ TÀI SẢN THẤT LẠC

            Bạn bị thất lạc tài sản trong phạm vi tòa nhà thư viện? Bạn vô tình nhặt được tài sản thất lạc của người khác? Vui lòng liên hệ Quầy Thông tin tại từng tầng để được hỗ trợ.

Các tài sản bị thất lạc… sẽ được nhận và giữ tại Quầy Thông tin (Tầng 1)  

Trường hợp tài sản bị thất lạc có thông tin nhận dạng, Thư viện sẽ liên hệ trực tiếp với người sở hữu. Ngược lại, để nhận lại tài sản bị thất lạc, người sở hữu cần cung cấp thông tin nhận dạng về tài sản và chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản đó.