HƯỚNG DẪN MƯỢN/ TRẢ/ GIA HẠN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG


1. MƯỢN TÀI LIỆU:

Bước 1: Chọn nút MƯỢN trên màn hình thiết bị
Bước 2: Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc thẻ 


 Bước 3: Nhập mật khẩu cá nhân (mật khẩu ban đầu là mã số sinh viên) 

Bước 4: Đưa tài liệu vào vị trí check thông tin tài liệu
 Đẩy sách vào góc phải để khử bit an ninh, thông tin tài liệu sẽ hiển thị trên màn hình.

 


 

 Hoàn thành việc mượn tài liệu


2. TRẢ TÀI LIỆU (Khi trả tài liệu bạn đọc không cần check thẻ thư viện)

Bước 1: Chọn nút TRẢ trên màn hình thiết bịBước 2: Đưa tài liệu trả vào hệ thống
 - Đẩy tài liệu vào góc phải để kích bít an ninh cho chip RFID.

 -      Giao diện trả thành công sẽ được hiển thị trên màn hình


 


3. GIA HẠN TÀI LIỆU:

Bước 1: Chọn nút GIA HẠN trên màn hình thiết bị


 

Bước 2: Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc thẻ


 

Bước 3: Chọn tài liệu gia hạn hoặc gia hạn cho toàn bộ tài liệu đang mượn


 

4. THÔNG TIN BẠN ĐỌC

Bước 1: Chọn nút THÔNG TIN BẠN ĐỌC trên màn hình thiết bị 

Bước 2: Đưa thẻ vào vị trí đầu đọc thẻ, nhập mật khẩu (mật khẩu ban đầu là mã số sinh viên)


 

Bước 3: Thông tin bạn đọc sẽ hiển thị (bao gồm cả tài liệu đang mượn)