BIỂU MẪU

Stt

Tên biểu mẫu

Tùy chọn

1

BMQT 01 01  Phieu Dang Ky LamThe

Xem/Tải về

2

BMQT 01 02 Phieu hen Tra The

Xem/Tải về

3

BMQT 02 01 Phieu Muon TL

Xem/Tải về

4

BMQT 02 02 So Nhat Ky Thu

Xem/Tải về

5

BMQT 02 03 Bien Ban Giao Nhan TLBao Quan

Xem/Tải về

6

BMQT 02 04 GXN Mat Bie Lai The Chan

Xem/Tải về

7

BMQT 03 01 Bien  Ban Giao Nhan Bao-Tap Chi

Xem/Tải về

8

BMQT 05 01 Thong Bao Tap Huan

Xem/Tải về

9

BMQT 05 02 PhieuDang Ky Tham Du

Xem/Tải về

10

BMQT 05 03 DS Tham Gia Lop Tap Huan

Xem/Tải về

11

BMQT 05 05 Tong hop Y kien Ban doc

Xem/Tải về

12

BMQT 06 01 Ke Hoach To Chuc Trien Lam TL

Xem/Tải về

13

BMQT 06 02 Thong Bao Trien Lam TL

Xem/Tải về

14

BMQT 06 03 Bao Cao Tong Ket Trien Lam TL

Xem/Tải về

15

BMQT 06 05 So Thong Ke Trien Lam TL

Xem/Tải về

16

BMQT 06 06 So Ghi Cam Tuong Trien Lam TL

Xem/Tải về

17

BMQT 06 07 Giay De Nghi Cap Kinh Phi Trien Lam TL

Xem/Tải về

18

BMQT 07 01 Phieu Dang Ky Tim Tin

Xem/Tải về

19

BMQT 07 02 Phieu Hen

Xem/Tải về

20

BMQT 07 03 Bien Lai Thu Tien

Xem/Tải về

21

BMQT 08 01 Ke Hoach Bao Quan TL

Xem/Tải về

22

BMQT 08 02 Thong Bao Nhan TLBQ

Xem/Tải về

23

BMQT 08 03 Bien Ban Giao Nhan TL

Xem/Tải về

24

BMQT 08 04 Bao Cao Ket Qua Bao Quan TL

Xem/Tải về

25

BMQT 08 05 Giay De Nghi Thanh Ly TL

Xem/Tải về

26

BMQT 08 06 DMTLDe Nghi Thanh Ly TL

Xem/Tải về

27

BMQT 08 07 Giay De Nghi Thue Dich Vu Bao Quan TL

Xem/Tải về

28

BMQT 09 01 Thong bao BSTL theo MH.doc

Xem/Tải về

29

BMQT 09 02 Phieu Yeu Cau BSTL can han.doc

Xem/Tải về

30

BMQT 09 03 DMTL Theo Mon Hoc Khoa

Xem/Tải về

31

BMQT 09 04 Giay Trinh Duyet Mua TLBS

Xem/Tải về

32

BMQT 09 05 DM Thong Bao TL Moi

Xem/Tải về

33

BMQT 10 01 Giay Xac Nhan Nop TL.doc

Xem/Tải về

34

BMQT 10 02 BB Giao Nhan TL

Xem/Tải về

35

BMQT 10 03 BB Giao Nhan TL Tang

Xem/Tải về

36

BMQT 11 01 Giay De Nghi Muon TL

Xem/Tải về

37

BMQT 11 02 BB giao Nhan TL So Hoa Photo

Xem/Tải về

38

BMQT 11 03 TB Ket qua Bo sung

Xem/Tải về

39

BMQT 11 06 BB Giao Nhan TB Chuyen Dung

Xem/Tải về

40

BMQT 12 01 BBGiaoNhanTLVeKho

Xem/Tải về

41

BMQT 13 01 Bao Cao Tong Hop So Lieu Hang Nam

Xem/Tải về

42

BMQT 14 01 TB Thoi gian Phuc Vu

Xem/Tải về

43

BMQT 14 02 Mau Phieu Kiem Ke

Xem/Tải về

44

BMQT 14 03 So Kiem Ke

Xem/Tải về

45

BMQT 14 04 Tong Hop Danh Muc TLKK.xlsx

Xem/Tải về

46

BMQT 16 01 Bien Ban Giao Nhan TL So

Xem/Tải về

47

BMQT 16 02 Bien Ban Giao Nhan TL noisinh

Xem/Tải về

48

BMQT 16 03 Bao Cao XLKTTL Dien tu

Xem/Tải về

49

BMQT 17 01 Giay Cam Ket

Xem/Tải về

50

BMQT 17 02 Phieu Dang Ky SD MayTinh

Xem/Tải về

51

BMQT 17 03 Phieu Dang Ky InTL

Xem/Tải về

52

BMQT 17 04 Bao Cao Luot Su dung

Xem/Tải về

53

BMQT 19 01 Phieu Khao Sat Ban Đoc TrucTuyen

Xem/Tải về

54

BMQT 19 01 Phieu Khao Sat NSD Thu vien

Xem/Tải về

55

BMQT 19 02 Bao Cao Ket Qua Khao Sat NSD

Xem/Tải về

56

BMQT 21 01 Giay De Nghi Sua Chua TB

Xem/Tải về

57

BMQT 22 02 Giay De Nghi Vat Tu

Xem/Tải về

58

Mau  Đe Nghi Ky Gui TL

Xem/Tải về

59

Mau Bien Ban Giao-Nhan Tai Lieu Ky Gui

Xem/Tải về 

60

Mau Phieu Dang Ky SD Phonghoc

Xem/Tải về

61

Mau Bien Ban GiaoNhan TL Tang

Xem/Tải về