Quản trị kinh doanh - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 243

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

Triết  học

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

2

Phân tích định luợng trong kinh doanh

Xem

Xem

3

Kinh tế phát triển

Xem

Xem

4

Quản trị nguồn nhân lực

Xem

Xem

5

Quản trị Marketing

Xem

Xem

6

Quản trị rủi ro

Xem

Xem

7

E-Marketing

Xem

Xem

8

Quản trị thuơng hiệu

Xem

Xem

9

Quản trị sự thay đổi

Xem

Xem

10

Chính sách thuế

Xem

Xem

11

Khoa học lãnh đạo

Xem

Xem

12

Quản trị sản xuất

Xem

Xem

13

Văn hóa doanh nghiệp

Xem

Xem

14

Kế toán quản trị

Xem

Xem

15

Kinh tế chính trị

Xem

Xem

16

Luật kinh tế

Xem

Xem

17

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Xem

Xem

18

Quản trị tài chính

Xem

Xem

19

Kiểm soát nội bộ

Xem

Xem

20

Kinh tế học

Xem

Xem

21

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem

Xem

22

Quản trị chiến luợc

Xem

Xem

23

Quản trị dự án

Xem

Xem

24

Quản trị chất luợng

Xem

Xem

25

Quản trị kinh doanh quốc tế

Xem

Xem

26

Quản trị chuỗi cung ứng

Xem

Xem