Ngôn ngữ Anh

  • 13/09/2021
  • 1003

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Giáo dục thể chất 1-2-3

Xem

7

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1-2-3-4

Xem

8

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

9

Xem

Logic học

Xem

10

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

11

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Kỹ năng học tập hiệu quả

Xem

2

Xem

Tiếng Việt thực hành

Xem

3

Xem

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Xem

4

Xem

Tiếng Hoa 1,2,3

Xem

5

Xem

Xã hội học

Xem

6

Xem

Nghe 1,2,3

Xem

7

Xem

Nói 1,2,3

Xem

8

Xem

Đọc 1,2,3

Xem

9

Xem

Viết 1,2,3

Xem

10

Xem

Ngữ pháp

Xem

11

Xem

Luyện âm

Xem

12

Xem

Kỹ năng tổng hợp 1,2

Xem

13

Xem

Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành

Xem

14

Xem

Tiếng Anh thương mại 1,2

Xem

15

Xem

Thư tín thương mại

Xem

16

Xem

thuyết dịch

Xem

17

Xem

Biên dịch

Xem

18

Xem

Phiên dịch

Xem

19

Xem

Dẫn luận ngôn ngữ học

Xem

20

Xem

Ngữ âm và Âm vị học

Xem

21

Xem

Hình thái và cú pháp học

Xem

22

Xem

Ngữ nghĩa học

Xem

23

Xem

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Xem

24

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

25

Xem

Marketing căn bản

Xem

26

Xem

Tiếng Anh quản trị nhân s

Xem

27

Xem

Tổng quan kinh tế học

Xem

28

Xem

Văn hóa Anh

Xem

29

Xem

Văn học Anh

Xem

30

Xem

Văn hóa Mỹ

Xem

31

Xem

Văn học Mỹ

Xem

32

Xem

Anh văn chuyên ngành Kế toán

Xem

33

Xem

Tiếng Anh du lịch

Xem

34

Xem

Tiếng Anh nhà hàng khách sạn

Xem

35

Xem

Tiếng Anh tài chính ngân hàng

Xem