Kỹ thuật môi trường - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 161

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

Triết học

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

2

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi truờng

Xem

Xem

3

Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao

Xem

Xem

4

Quản lý chất thải rắn

Xem

Xem

5

Phân tích và xử lý số liệu môi trường

Xem

Xem

6

Ô nhiễm đất và phục hồi ô nhiễm đất

Xem

Xem

7

Kỹ thuật xử lý bùn

Xem

Xem

8

Quá trình thiết bị môi trường

Xem

Xem

9

Biến đổi khí hậu: giảm thiểu và thích ứng

Xem

Xem

10

Độc học môi trường nâng cao

Xem

Xem

11

Mô hình hóa môi trường

Xem

Xem

12

Vật liệu ứng dụng trong kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

13

Kỹ thuật kiểm soát ồn và rung

Xem

Xem

14

Kỹ thuật tái chế

Xem

Xem

15

Quản lý hệ thống cấp thoát nuớc

Xem

Xem

16

An toàn thực phẩm và môi trường

Xem

Xem

17

Năng lượng và môi trường

Xem

Xem

18

Kiểm toán môi trường

Xem

Xem

19

Sinh thái công nghiệp

Xem

Xem

20

Quy hoạch môi trường

Xem

Xem

21

Kiểm soát ô nhiễm không khí

Xem

Xem

22

Các quá trình truyền khối chất ô nhiễm trong môi trường

Xem

Xem

23

Kỹ thuật sinh thái

Xem

Xem

24

Các quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi truờng

Xem

Xem

25

Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao

Xem

Xem

26

Công nghệ màng trong kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

27

Kinh tế môi trường

Xem

Xem