Kỹ thuật hóa học - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 216

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

Triết học

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

2

Hóa học lập thể

Xem

Xem

3

Seminar

Xem

Xem

4

Vật liệu tiên tiến

Xem

Xem

5

Truyền Nhiệt – Truyền Khối

Xem

Xem

6

Các phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ nâng cao

Xem

Xem

7

Các phương pháp tách và làm giàu chất

Xem

Xem

8

Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học

Xem

Xem

9

Hóa kỹ thuật môi truờng

Xem

Xem

10

Hóa học các hợp chất tự nhiên và ứng dụng

Xem

Xem

11

Kỹ thuật xúc tác nâng cao

Xem

Xem

12

Giản đồ pha nâng cao

Xem

Xem

13

Kỹ thuật màng

Xem

Xem

14

Thiết kế và tối ưu hóa thực nghiệm nâng cao

Xem

Xem

15

Academic writing

Xem

Xem

16

Chuyên đề ứng dụng các phương pháp phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ nâng cao

Xem

Xem

17

Chuyên đề ứng dụng các công cụ phân tích bề mặt, cấu trúc vật – chất rắn

Xem

Xem

18

Kỹ thuật phản ứng nâng cao

Xem

Xem

19

Phương pháp số và các phương pháp thống kê trong kỹ thuật hóa học

Xem

Xem

20

Hóa lý nâng cao

Xem

Xem

21

Các phương pháp phân tích bề mặt - cấu trúc chất rắn

Xem

Xem

22

Kỹ thuật phản ứng nâng cao

Xem

Xem

23

Hóa kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

24

Hóa học các hợp chất tự nhiên và ứng dụng

Xem

Xem