Kinh doanh quốc tế

  • 19/09/2021
  • 499

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

7

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

8

Xem

Giáo dục Thể chất 1,2,3

Xem

9

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

10

Xem

Nhập môn lập trình

Xem

11

Xem

Logic học

Xem

12

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

13

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

14

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Tâm lý học kinh doanh

Xem

2

Xem

Xác suất thống kê

Xem

3

Xem

Toán cao cấp C1,C2

Xem

4

Xem

Quản trị học

Xem

5

Xem

Marketing căn bản

Xem

6

Xem

Kinh tế vi mô

Xem

7

Xem

Kinh tế vĩ mô

Xem

8

Xem

Nguyên lý kế toán

Xem

9

Xem

Thống kê ứng dụng

Xem

10

Xem

Hành vi tổ chức

Xem

11

Xem

Đạo đức kinh doanh & Văn hóa doanh nghiệp

Xem

12

Xem

Quản trị nguồn nhân lực

Xem

13

Xem

Quản trị chiến lược

Xem

14

Xem

Quản trị dự án đầu tư

Xem

15

Xem

Quản trị xuất nhập khẩu

Xem

16

Xem

Logistics

Xem

17

Xem

Thư tín thương mại trong kinh doanh

Xem

18

Xem

Kiến tập

Xem

19

Xem

Thực tập nghề nghiệp

Xem

20

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem

21

Xem

Đồ án tốt nghiệp

Xem

22

Xem

Tài chính quốc tế

Xem

23

Xem

Kinh tế quốc tế

Xem

24

Xem

Đầu tư quốc tế

Xem

25

Xem

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem

26

Xem

Tài chính doanh nghiệp 1

Xem

27

Xem

Luật kinh tế

Xem

28

Xem

Luật thương mại quốc tế

Xem

29

Xem

Chính sách thương mại quốc tế

Xem

30

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Xem

31

Xem

Doanh nghiệp xã hội

Xem

32

Xem

Quản trị quan hệ khách hàng

Xem

33

Xem

Quản trị thương hiệu

Xem

34

Xem

Thanh toán Quốc tế

Xem

35

Xem

Quan trị chuỗi cung ứng

Xem

36

Xem

Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế

Xem

37

Xem

Đàm phán thương mại quốc tế

Xem

38

Xem

Vận tải và giao nhận hàng hóa quốc tế

Xem

39

Xem

Truyền thông marketing tích hợp

Xem

40

Xem

Khai báo hải quan

Xem

41

Xem

Marketing quốc tế

Xem

42

Xem

Quản trị đa văn hóa

Xem

43

Xem

Bảo hiểm trong kinh doanh

Xem

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm