Khoa học thuỷ sản

  • 19/09/2021
  • 162

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

6

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

7

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

8

Xem

Giáo dục Thể chất 1,2,3

Xem

9

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

10

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

11

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

12

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

13

Xem

Pháp luật đại cương

Xem

14

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Toán cao cấp A1 – A2

Xem

2

Xem

Vật lý đại cương

Xem

3

Xem

Hóa đại cương

Xem

4

Xem

Sinh học đại cương

Xem

5

Xem

Kinh tế học đại cương

Xem

6

Xem

Nhiệt kỹ thuật

Xem

7

Xem

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Xem

8

Xem

Vẽ kỹ thuật

Xem

9

Xem

Hóa hữu cơ B

Xem

10

Xem

Hóa phân tích (LT&TN)

Xem

11

Xem

Hoá học thực phẩm & Hóa sinh học thực phẩm (LT&TN)

Xem

12

Xem

Vi sinh vật học thực phẩm (LT&TN)

Xem

13

Xem

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem

14

Xem

Máy và thiết bị lạnh thủy sản

Xem

15

Xem

Máy và thiết bị chế biến thuỷ sản

Xem

16

Xem

Nguyên liệu thủy sản và công nghệ sau thu hoạch

Xem

17

Xem

Nhập môn công tác kỹ sư

Xem

18

Xem

Ngư loại học

Xem

19

Xem

Nuôi trồng thủy sản đại cương

Xem

20

Xem

Độc tố học thủy sản

Xem

21

Xem

An toàn lao động thủy sản

Xem

22

Xem

Hóa lý 1

Xem

23

Xem

Các quá trình cơ bản trong chế biến thủy sản

Xem

24

Xem

Phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm thủy sản 1,2 (LT&TH)

Xem

25

Xem

Phụ gia thực phẩm

Xem

26

Xem

Đồ án học phần công nghệ chế biến thủy sản

Xem

27

Xem

Thương mại thủy sản

Xem

28

Xem

Công nghệ chế biến lạnh đông thủy sản

Xem

29

Xem

Công nghệ sản xuất đồ hộp thủy sản (LT&TH)

Xem

30

Xem

Công nghệ sản xuất sản phẩm thuỷ sản (LT&TH)

Xem

31

Xem

Quản lý chất lượng thủy sản

Xem

32

Xem

Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng (LT&TH)

Xem

33

Xem

Kỹ thuật nuôi thủy sản

Xem

34

Xem

Phát triển sản phẩm

Xem

35

Xem

Quản lý và tận dụng phụ phẩm thủy sản (LT&TH)

Xem

36

Xem

Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản

Xem

37

Xem

Thực tập tốt nghiệp

Xem

38

Xem

Đồ án chuyên ngành công nghệ chế biến thủy sản

Xem

39

Xem

Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm

Xem

40

Xem

Chế biến sản phẩm rong biển (LT&TH)

Xem

41

Xem

Quản trị học

Xem

42

Xem

Công nghệ Surimi và sản phẩm tái cấu trúc (LT&TH)

Xem

43

Xem

Ứng dụng tin học trong công nghệ thực phẩm

Xem

44

Xem

Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu

Xem

45

Xem

Truy xuất nguồn gốc thủy sản

Xem

46

Xem

Thực tập chuyên môn nghề nghiệp

Xem

47

Xem

Thực tập quản lý

Xem

48

Xem

Khóa luận tốt nghiệp

Xem

49

Xem

Vận hành, sửa chữa máy và thiết bị lạnh

Xem

50

Xem

Thiết kế công nghệ và nhà máy thuỷ sản

Xem

  • Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm