Giới thiệu sách tháng 6

  • 17/07/2018
  • 372

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

SÁCH VIỆT VĂN

1        

Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam

Lê Huy Bá

2        

Chứng chỉ lưu ký - kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài

Huỳnh Thị Phương Thảo

3        

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn trường Đại học của học sinh phổ thông trung học

Nguyễn Thị Quỳnh Như

4        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ

Lê Huy Bá

5        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ: Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp luận

Lê Huy Bá

6        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ: Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển bền vững HST

Lê Huy Bá

7        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ: Xác lập cơ sở khoa học và đề xuất các tiền khả thi ưu tiên quản lý và kiểm soát tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học lưu vực.

Lê Huy Bá

8        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ: Xác lập cơ sở khoa học và đề xuất quy hoạch phát triển kinh tế xã hội...

Lê Huy Bá

9        

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ: Đề Xuất mô hình quản lý tổng hợp sông vàm cỏ

Lê Huy Bá

10    

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ

Lê Huy Bá

11    

Đánh giá khả năng chịu tải các hệ sinh thái để làm cơ sở cho quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường lưu vực sông vàm cỏ

Lê Huy Bá

12    

Giáo trình kiểm toán môi trường

Võ Đình Long

13    

Khả năng chịu tải hệ sinh thái môi trường lưu vực sông vàm cỏ

Lê Huy Bá; Thái Vũ Bình; Trương Thị Thu Hương

14    

Kỹ thuật địa môi trường

Nguyễn Uyên

15    

Môi trường - tài nguyên đất Việt Nam

Lê Huy Bá

16    

Môi trường khí hậu thay đổi - mối hiểm họa của toàn cầu

Lê Huy Bá

17    

Nghiên cứu công ghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ rong nho ( Caulerpa Lentillifera)

Đinh Hữu Đông; Lê Thị Hồng Ánh

18    

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải môi trường vùng hạ lưu sông vàm cỏ dưới tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản

Nguyễn Kiều Lan Phương

19    

Sinh thái môi trường ứng dụng

Lê Huy Bá

20    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Công nghiệp sản xuất phân bón NPK

Bộ Công Thương

21    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Bộ Công Thương

22    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Sản xuất bia

Viện Khoa học Đại học Bách Khoa

23    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Sản xuất các sản phẩm ngành dừa

Bộ Công Thương

24    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Sản xuất giấy và bột giấy

Viện Khoa học và Môi trường

25    

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn: Sản xuất tấm lợp amiang-ximăng

Viện Khoa học công nghệ và Môi trường

26    

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Phần 1( Chương 1-chương 9)

Trần Văn Phú

27    

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy: Phần 2 (Chương 10 - hết)

Trần Văn Phú

SÁCH NGOẠI VĂN

1

A Comparison of Donor-acceptor Interactions in Borane Complexes of Divalent Tetrylenes and Divalent Tetrylones using Energy Decomposition Analysis Method with Natural Orbital for Chemical Valence Theory

Thi Ai Nhung Nguyen; Thi Phuong Loan Huynh; Thi Hoa Le; ...

2

Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters: Principles and Applications

Francisco J. Cervantes;

3

Advanced Biological Treatment Processes: Volume 9

Lawrence K. Wang;

4

advanced control engineering

Roland S. Burns

5

Advanced Oxidation Processes for Water and Wastewater Treatment

Simon Parsons

6

Advanced Physicochemical Treatment Technologies

Lawrence K. Wang

7

Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment

Petr Hlavinek; Igor Winkler; Jiri Marsalek

8

Applications in Ecological Engineering

Sven Erik Jørgensen

9

Bioinformatics Computing

Bryan Bergeron

10

Bioinformatics For Geneticists

Michael R. Barnes

11

Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins

Andreas D. Baxevanis; B. F. Francis Ouellette

12

Biological Wastewater treatment

C.P. Leslie Grady; Glen T. Daigger; Henry C. Lim

13

Biological Wastewater treatment

C.P. Leslie Grady; Glen T. Daigger; Henry C. Lim

14

Biosolids Treatment Processes

Lawrence K. Wang; Nazih K. Shammas; Yung-Tse Hung

15

Catalytic Air Pollution Control

Ronald M. Heck

16

Cleaner technologies and cleaner products for sustainable development

Harry M. Freeman

17

Ecological Engineering for Pest Management: Advances in Habitat Manipulation for Arthropods

Geoff M. Gurr

18

Environanotechnology

Maohong Fan; C.P. Huang; Alan E.

19

Enzymes in Food Technology

Robert J. Whitehurst; Maarten van Oort

20

Fundamentals of Biological Wastewater Treatment

William J. Pesce; Peter Booth Wiley

21

Handbook of Advanced Industrial and Hazardous Wastes Treatment: Second Edition

Lawrence K.Wang; Yung-Tse Hung; Howard H.Lo

22

Handbook Of Environmental Engineering

Lawrence K. Wang

23

Handbook of Environmental Engineering, Air Pollution Control Engineering


24

Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations

Frank R. Spellman

25

Integrated solid waste management A life cycle inventory: Second edition

Forbes R McDougall; Peter R White; Marina Franke

26

Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory

P. White

27

Modeling Dynamic Systems

Matthias Ruth

28

MWH’s Water Treatment: Principles and Design, Third Edition

John C. Crittenden; R. Rhodes Trussell; David W. Hand Ph

29

Nanotechnology Applications for Clean Water

Nora savage; Mamadou Diallo; Jeremiah Duncan

30

Operations research methodologies

A. Ravi Ravindran

31

Organizational Behavior (Từ trang 1-241) : Edition 16

Stephen P. Robbins

32

Organizational Behavior (Từ trang 242-495): Edition 16

Stephen P. Robbins

33

Organizational Behavior (Từ trang 496 - hết) : Edition 16

Stephen P. Robbins

34

Physical–Chemical Treatment Of Water And Wastewater

Arcadio P. Sincero

35

Physicochemical Treatment Processes: Volume 3

Lawrence K. Wang

36

Plant Cell, Tissue and Organ Culture: Fundamental Methods

o. L. Gamborg; G. C. Phillips

37

Principals and practice of analytical chemistry

F.W. Fifield; University of Surrey

38

Research methodology: Methods and techniques

C.R. Kothari

39

Sludge treatment and disposal: Management Approaches and Experiences

Albrecht R. Bresters; Isabelle Coulomb; Bela Deak

40

Soil Pollution: Origin, Monitoring & Remediation

Ibrahim A. Mirsal

41

Solid Waste Technology & Management

Thomas H. Christensen

42

Statistical Procedures For Agricultural Research

Kwanchai A. Gomez

43

Statistics for Terrified Biologists

Helmut F. van Emden

44

Surface Analysis: The Principal Techniques 2nd Edition

John C. Vickerman

45

The methodology of scientific research programs

John Worrall; Gregory Currie

46

The theoretical study for implementing Cbi in teaching Esp in vietnam

Tran Tin Nghi

47

Unit operations and processes in environmental engineering

Tom D. Reynolds

48

Unit Operations In Environmental Engineering

Robert Noyes

49

Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial

John Pichtel

50

Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal: Volume 1

Marcos von Sperling

51

Water and Wastewater Treatment: A Guide for the Nonengineering Professional

Joanne E. Drinan

52

Wetlands for tropical applications: wastewater treatment by constructed

Norio TaNaka