Giới thiệu sách tháng 4

  • 03/05/2018
  • 180

STT

TÊN TÀI LIỆU

TÁC GIẢ

SÁCH VIỆT VĂN

1.     

Áp dụng bộ tiêu chuẩn AUN đánh giá chương trình đào tạo ở trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Vũ

2.     

Góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngành tài chính ngân hàng trường Đaih học Công nghiệp thực phẩm Tp. Hồ Chí MInh nhìn từ góc độ tổ chức.

Nguyễn Hoàng Dũng

3.     

Học tập và nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư của Karl Marx với quan điểm phát triển

Phan Thị Ngọc Uyên

4.     

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù "Submicron curcumin"

Lê Thị Hồng Nhan; Nguyễn Nhất Bảo; Hồ Thị Ngọc Sương

5.     

Kĩ năng thực hành tiếng việt

Phạm Nhân Thành

6.     

Một số suy nghĩ về việc đổi mới phương pháp giảng dạy hệ đào tạo đại học trong một tiết thao giảng

Trương bách Chiến

7.     

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Võ Tuyển; Lê Hoàng Vũ

8.     

Nghiên cứu sản xuất vật liệu xanh từ phế liệu công nghiệp và phế phẩm nông nghiệp

Nguyễn Thúc Bội Huyên

9.     

Nhận dạng mẫu bất thường trong chuỗi dữ liệu hướng thời gian

Lư Nhật Vinh

10.   

Phương pháp số trong giảng dạy

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

11.   

Quản lý nguồn nhân lực: Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phan Ngọc Trung

12.   

Sử dụng một số thuật toán tìm chuỗi Signature để phân tích và phát hiện xâm nhâp trong hệ thống mạng

Phạm Nguyễn Huy Phương; Đặng Lê Nam

13.   

Suy nghĩ về đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên sinh viên hiện nay

Nguyễn Hoàng Dũng

14.   

Thành phần hóa học và ứng dụng phần dược của mỡ trăn

Nguyễn Thị Hồng Minh

15.   

Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2013

Đặng Vũ Ngoạn

16.   

Ứng dụng độ không đảm bảo trong việc xác định mức hiệu đính một số thiết bị máy trong phòng thí nghiệm phân tích

Trương bách Chiến

SÁCH NGOẠI VĂN

1.     

600 Essential words for the Toeic

Dr. Lin lougheed

2.     

A Guide to MATLAB: for Beginners and Experienced Users

Brian R. Hunt; Ronald L. Lipsman; Jonathan M. Rosenberg,...

3.     

Academic essay writing

Bee, M; Dan, J; Doolan, C

4.     

Academic Writing in English

Carolyn Brimley Norris, Ph.D

5.     

Advanced Air and Noise Pollution Control

Lawrence K. Wang; Norman C. Pereira; Yung-Tse Hung

6.     

Advanced Physicochemical Treatment Processes

Lawrence K. Wang; Yung-Tse Hung; Nazih K. Shammas

7.     

Applied Nonlinear Control

Jean-Jacques E Slotine; Weiping Li

8.     

Applying CBI in teaching ESP in Việt Nam

Tran Tin nghi

9.     

Armstrong’s Handbook of Human resource Management Practice

Michael Armstrong

10.   

Basic English Syntax with Exercises

Mark Newson

11.   

Biotechnology

John E. Smith

12.   

Building cisco multilayer switched networks

Students

13.   

Building Internet Firewalls

Elizabeth D. Zwicky; Simon Cooper;D. Brent Chapman

14.   

Computer networks

Andrew s. Tanenbaum; David j. Wetherall

15.   

Computer-Controlled Systems Theory and Design

Karl J. Astrom; Bjorn Wittenmark

16.   

Data and computer communications

William Stallings

17.   

Data communications and networking

Behrouz A. Forouzan;

18.   

Data Mining with SQL Server 2005

ZhaoHui Tang; Jamie MacLennan

19.   

Data Mining: Concepts and Techniques

Jiawei Han; Micheline Kamber

20.   

Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and applications

Tim Wilmshurst

21.   

Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling and Introduction to CPLDs and FPGAs

Steven T. Karris

22.   

Ecological engineering

Patrick C. Kangas

23.   

Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Approach

Frank Vahid; Tony Givargis

24.   

Environmental science and engineering

James R. Pfafflin Edward N. Ziegler

25.   

Enzymes in food and beverage processing: Part 1

Robert F. H. Dekker

26.   

Enzymes in Fruit and Vegetable Processing

Alev Bayindirli

27.   

Experimental design and optimization

Torbjorn Lundstedt; Elisabeth Seifert; Lisbeth Abramo,...

28.   

Extracting bioactive compounds for food products

M. Angela A. Meireles

29.   

Fats and oils: Formulating and Processing for Applications

Richard D. O’Brien

30.   

Food Analysis Laboratory Manual

S. Suzanne Nielsen

31.   

Food Emulsions

Chiralt, A.

32.   

Food plant design

Clark, J.Peter

33.   

Food Polysaccharides and Their Applications

Alistair M. Stephen; Glyn O. Phillips; Peter A. Williams

34.   

Food Process Design

Zacharias B.Maroulis; George D. Saravacos

35.   

Food Process Design: Overview

Mohammad Shafiur Rahman; Jasim Ahmed

36.   

Food Processing Principles and Applications

J. Scott Smith; Y. H. Hui

37.   

Food Processing Technology

P. Fellows

38.   

Food Toxicology

William Helferich; Carl K. Winter

39.   

Functional foods

Glenn R. Gibson; Christine M. Williams

40.   

Grammar practice for elementary students

Elaine Walker Steve Elsworth

41.   

Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems

Karen Scarfone; Peter Mell

42.   

Guidelines for the Selection, Configuration, and Use of Transport Layer Security (TLS) Imp

Tim Polk; Kerry McKay; Santosh Chokhani

43.   

Hacking exposed computer forensics second edition reviews

Aaron Philipp David Cowen Chris Davis

44.   

Handbook of Chemical Processing Equipment

Nicholas P. CherernisinofJ; Ph.D

45.   

Handbook of food engineering practice

Kenneth J.Valentas; Enrique Rotstein; R.Paul Singh

46.   

Handbook of solid waste managemengt

George Tchobanoglous; Frank Kreith

47.   

handbook of vegetables & vegetable processing

Nirmal K. Sinha, Ph.D; Y.H. Hui, Ph.D; E. Ozg ¨ ul Evranuz, Ph.D.

48.   

I n t r o d u c t i o n t o Advanced Food Process Engineering

Jatindra K. Sahu

49.   

Information Security Guidelines for Law Firms

Mark Heyink

50.   

Interactive e-Text Help

Feedback

51.   

International Business

Charles W L Hill

52.   

Microbial safety of minimally processed foods

John S. Novak • Gerald M. Sapers • Vijay K. Juneja

53.   

Microbiological Spoilage of Fruits and Vegetables

Margaret Barth; Thomas R. Hankinson; Hong Zhuang

54.   

Modern operating systems: Chapter 4 file systems

Andrew s. Tanenbaum

55.   

Mptcp Bandwidth Aggregation Evaluation and analysis

Phạm Nguyễn Huy Phương; Đặng Lê Nam; Nguyễn Thị Mai Trang

56.   

Natural product chemistry

Dr J White

57.   

Network Forensics Tracking Hackers through Cyberspace

Sherri Davidoff; Jonathan Ham

58.   

Numerical Analysis Using MATLAB and Excel

Steven T. Karris

59.   

Optimization in Food Engineering

Ferruh Erdoˇ gdu

60.   

Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology

Keith Wilson; John Walker

61.   

Water Quality And Treatment

Raymond D. Letterman

62.   

Wine Science Principles and Applications

Ronald S. Jackson, PhD