Giới thiệu sách mới tháng 6

  • 23/06/2017

STT

TÊN TÀI LIỆU

 

SÁCH VIỆT VĂN

1

Giáo trình phân tích môi trường

Ebook

SÁCH NGOẠI VĂN

2

Active Control of Noise and Vibration

Ebook

3

Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics

Ebook

4

Bioenergetics

Ebook

5

Environmental applications of instrumental chemical analysis

Ebook

6

Handbook of environmental analysis

Ebook

7

Handbook of noise and vibration control

Ebook

8

Principles and Practice of Analytical Chemistry

Ebook

9

Principles of Biochemistry

Ebook

10

Transport Modeling for Environmental Engineers and Scientists

Ebook