Công nghệ thực phẩm

  • 11/09/2018
  • 1973

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Anh văn A1 -A2

Xem

Xem

2

Anh văn B1 - B2

Xem

Xem

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

Xem

4

Giáo dục quốc phòng an ninh 1-2-3

Xem

Xem

5

Giáo dục thể chất 1-2-3

Xem

Xem

6

Kỹ năng giao tiếp

Xem

Xem

7

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Xem

Xem

8

Logic học

Xem

Xem

9

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin 1-2

Xem

Xem

10

Pháp luật đại cương

Xem

Xem

11

Toán cao cấp A1 - A2

Xem

Xem

12

Tư tưởng Hổ Chí Minh

Xem

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

13

Công nghệ bao bì, đóng gói thực phẩm

Xem

Xem

14

Công nghệ chế biến lương thực

Xem

Xem

15

Công nghệ chế biến rau quả

Xem

Xem

16

Công nghệ chế biến sữa

Xem

Xem

17

Công nghệ chế biến thịt, trứng, thủy sản

Xem

Xem

18

Công nghệ chế biến thực phẩm

Xem

Xem

19

Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao

Xem

Xem

20

Công nghệ sản xuất dầu thực vật

Xem

Xem

21

Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo

Xem

Xem

22

Công nghệ sản xuất nước chấm, gia vị

Xem

Xem

23

Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát

Xem

Xem

24

Công nghệ sau thu hoạch

Xem

Xem

25

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Xem

Xem

26

Đánh giá cảm quan thực phẩm

Xem

Xem

27

Dinh dưỡng

Xem

Xem

28

Độc tố học thực phẩm

Xem

Xem

29

Hóa học thực phẩm

Xem

Xem

30

Hóa lý - Hóa keo

Xem

Xem

31

Hóa phân tích

Xem

Xem

32

Hóa sinh học thực phẩm

Xem

Xem

33

Kỹ thuật lạnh thực phẩm

Xem

Xem

34

Kỹ thuật thực phẩm 1-2-3

Xem

Xem

35

Nghiên cứu người tiêu dùng

Xem

Xem

36

Nhập môn công nghệ thực phẩm

Xem

Xem

37

Phân tích hóa lý thực phẩm 1

Xem

Xem

38

Phân tích vi sinh thực phẩm

Xem

Xem

39

Phát triển sản phẩm

Xem

Xem

40

Phụ gia thực phẩm

Xem

Xem

41

Quản lý cho kỹ sư

Xem

Xem

42

Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

Xem

Xem

43

Thí nghiệm hóa học và hóa sinh học thực phẩm

Xem

Xem

44

Thí nghiệm hóa phân tích

Xem

Xem

45

Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

Xem

Xem

46

Thiết kế công nghệ và nhà máy thực phẩm

Xem

Xem

47

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

Xem

Xem

48

Thực hành CNCB lương thực, trà, cà phê, ca cao

Xem

Xem

49

Thực hành CNCB biến thịt, thủy sản và nước chấm, gia vị

Xem

Xem

50

Thực hành CNSX rượu, bia,  nước giải khát

Xem

Xem

51

Thực hành sản xuất các sản phẩm từ sữa

Xem

Xem

52

Thực hành CNSX dầu thực vật và chế biến rau quả

Xem

Xem

53

Thực hành CNSX đường, bánh, kẹo

          Xem

Xem

54

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

Xem

Xem

55

Thực hành kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực phẩm

Xem

Xem

56

Thực hành kỹ thuật thực phẩm

Xem

Xem

57

Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm 1

Xem

Xem

58

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm 1

Xem

Xem

59

Thực hành thiết kế và kiểm tra bao bì thực phẩm

Xem

Xem

60

Thực hành tổ chức và huấn luyện hội đồng cảm quan

Xem

Xem

61

Thực hành ứng dụng công nghệ sinh học trong CNTP

Xem

Xem

62

Thực phẩm chức năng

Xem

Xem

63

Tính chất vật lý của vật liệu thực phẩm

Xem

Xem

64

Ứng dụng tin học trong công nghệ thực phẩm

Xem

Xem

65

Vẽ kỹ thuật

Xem

Xem

66

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Xem

Xem

67

Vi sinh vật học thực phẩm

Xem

Xem

68

Đồ án kỹ thuật thực phẩm

Xem

Xem

69

Đồ án phát triền sản phẩm thực phẩm

Xem

Xem

70

Thực hành CNSX và kiểm soát chất lượng đường,bánh, kẹo

Xem

Xem

71

Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng lương thực

Xem

Xem

72

Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả

Xem

Xem

73

Thực hành công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu thực vật và sản phẩm từ rau quả

Xem

Xem

74

Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng dầu thực vật

Xem

Xem

75

Công nghệ sản xuất nước giải khát_CD

Xem

Xem