Công nghệ thực phẩm - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 242

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

 

 

1

Triết học

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

 

2

Thiết kế, tối ưu hóa và phân tích thi nghiệm

Xem

Xem

3

Cấu trúc và tính chất của thực phẩm trong quá trình chế biến

Xem

Xem

4

Quản lý dự án

Xem

Xem

5

Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong CNTP

Xem

Xem

6

Kỹ thuật hiện đại trong chế biến thực phẩm

Xem

Xem

7

Thí nghiệm kỹ thuật hiện đại trong chế biến thực phẩm

Xem

Xem

8

Kỹ thuật hiện đại trong phân tích thực phẩm

Xem

Xem

9

Thí nghiệm kỹ thuật hiện đại trong phân tích thực phẩm

Xem

Xem

10

Công nghệ Enzyme và Protein

Xem

Xem

11

Thí nghiệm công nghệ Enzyme và Protein

Xem

Xem

12

Thu nhận và ứng dụng các chât có họat tính sinh học

Xem

Xem

13

Marketing thực phẩm và hành vi nguời tiêu dùng

Xem

Xem

14

Ứng dụng chiếu xạ trong công nghệ thực phẩm

Xem

Xem

15

Phụ gia thực phẩm nâng cao

Xem

Xem

16

Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants: Sixty-eight Report of the Joint Fao Who Expert Committee on Food Additives (Technical Report Series)

Xem

Xem

17

Quản lý an toàn thực phẩm

Xem

Xem

18

Dị ứng và tuơng tác thực phẩm

Xem

Xem

19

Các phuơng pháp phân tích và nghiên cứu thực phẩm chức năng

Xem

Xem

20

Công nghệ lên men

Xem

Xem

21

Công nghệ vi nang và nano trong thực phẩm

Xem

Xem

22

Vật liệu bao bì thực phẩm

Xem

Xem

23

Phát triển sản phẩm

Xem

Xem

24

Chế biến nhiệt thực phẩm nâng cao (advanced thermal food processing)

Xem

Xem

25

Kỹ thuật quá trình sinh học

Xem

Xem