Công nghệ sinh học - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 325

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

Triết học

Xem

Xem

2

Quản lý dự án

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

3

Thống kê sinh học

Xem

Xem

4

Sinh học phân tử

Xem

Xem

5

Kỹ thuật bể phản ứng sinh học

Xem

Xem

6

Kỹ thuật phân tách sinh học

Xem

Xem

7

Các phương pháp phân tích sinh hóa

Xem

Xem

8

Công nghệ lên men thực phẩm

Xem

Xem

9

Enzyme thực phẩm

Xem

Xem

10

Thực phẩm chức năng

Xem

Xem

11

Chế phẩm sinh vật trợ sinh

Xem

Xem

12

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Xem

Xem

13

Nhiên liệu sinh học

Xem

Xem

14

Phục hồi sinh học

Xem

Xem

15

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử

Xem

Xem

16

Kỹ thuật Protein nâng cao

Xem

Xem

17

Tin sinh học ứng dụng

Xem

Xem

18

Sản phẩm và thị trường công nghệ sinh học

Xem

Xem

19

Công nghệ tế bào thực vật

Xem

Xem

20

Kỹ thuật nuôi cấy vi tảo

Xem

Xem

21

Chỉ thị sinh học

Xem

Xem

22

Độc chất học trong thc phẩm

Xem

Xem

23

Công nghệ nano ứng dụng

Xem

Xem

24

Tách chiết hợp chất thứ cấp

Xem

Xem

25

Thực tập chuyên đề 1

Xem

Xem

26

Thực tập chuyên đề 2

Xem

Xem

27

Tài nguyên sinh học

Xem

Xem