Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • 15/09/2021
  • 509

STT

TL ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC

TL GIẤY

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Xem

Triết học Mác - Lênin

Xem

2

Xem

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Xem

3

Xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Xem

4

Xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xem

5

Xem

Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin

Xem

6

Xem

Giáo dục Thể chất 1,2,3

Xem

7

Xem

Giáo dục Quốc phòng & An ninh 1,2,3,4

Xem

8

Xem

Anh văn 1,2,3

Xem

9

Xem

Xác suất và thống kê cho kỹ thuật

Xem

10

Xem

Vật lý kỹ thuật

Xem

11

Xem

Logic học

Xem

12

Xem

Kỹ năng giao tiếp

Xem

13

Xem

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xem

14

Xem

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Xem

15

Xem

Đại số tuyến tính

Xem

16

Xem

Giải tích

Xem

17

Xem

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Xem

18

Xem

Nhập môn lập trình

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1

Xem

Vật lý đại cương

Xem

2

Xem

Hóa đại cương

Xem

3

Xem

Xác suất thống kê

Xem

4

Xem

Sinh học đại cương

Xem

5

Xem

Quản trị học

Xem

6

Xem

Quản trị chất lượng

Xem

7

Xem

Quản trị doanh nghiệp

Xem

8

Xem

Quản lý dự án

Xem

9

Xem

Tâm lý học đại cương

Xem

10

Xem

Tâm lý học kinh doanh

Xem

11

Xem

Văn hóa doanh nghiệp

Xem

12

Xem

Kỹ năng học tập đại học

Xem

13

Xem

Xã hội học

Xem

14

Xem

Môi trường và con người

Xem

15

Xem

Tiếng Việt thực hành

Xem

16

Xem

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Xem

17

Xem

Hóa kỹ thuật môi trường

Xem

18

Xem

Các quá trình hoá lý trong kỹ thuật môi trường

Xem

19

Xem

Các quá trình sinh học trong môi trường

Xem

20

Xem

Phân tích môi trường (LT&TN)

Xem

21

Xem

Vi sinh môi trường (LT&TN)

Xem

22

Xem

Sinh thái môi trường

Xem

23

Xem

Độc học môi trường

Xem

24

Xem

Sức khỏe, an toàn và Môi trường (HSE)

Xem

25

Xem

Luật và chính sách môi trường

Xem

26

Xem

Quan trắc môi trường

Xem

27

Xem

Kinh tế môi trường

Xem

28

Xem

Phân tích và xử lý số liệu môi trường

Xem

29

Xem

Biến đổi khí hậu

Xem

30

Xem

Kiểm soát ô nhiễm đất

Xem

31

Xem

Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường

Xem

32

Xem

Đánh giá tác động và rủi ro môi trường

Xem

33

Xem

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

Xem

34

Xem

Kiến tập  

Xem

35

Xem

Kinh tế học đại cương

Xem

36

Xem

Nhập môn kỹ thuật môi trường

Xem

37

Xem

Nhiệt động lực học môi trường

Xem

38

Xem

Vẽ kỹ thuật

Xem

39

Xem

Thuỷ lực môi trường

Xem

40

Xem

Kỹ thuật điện

Xem

41

Xem

Mô hình hóa môi trường

Xem

42

Xem

Mạng lưới cấp thoát nước

Xem

43

Xem

Đồ án xử lý nước cấp

Xem

44

Xem

Đồ án xử lý nước thải

Xem

45

Xem

Đồ án khí thải

Xem

46

Xem

Kỹ thuật xử lý nước thải (LT&TH)

Xem

47

Xem

Kỹ thuật xử lý nước cấp (LT&TH)

Xem

48

Xem

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (LT&TH)

Xem

49

Xem

Kỹ thuật xử lý khí thải và kiểm soát tiếng ồn (LT&TH)

Xem

50

Xem

Ứng dụng Autocad trong kỹ thuật môi trường

Xem

51

Xem

Thiết kế hệ thống xử lý chất thải

Xem

52

Xem

Thiết kế thiết bị môi trường

Xem

53

Xem

Kỹ thuật lò đốt chất thải

Xem

54

Xem

Kiểm toán môi trường

Xem

55

Xem

Sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp

Xem

56

Xem

Kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước

Xem

57

Xem

Giám sát, thi công công trình xử lý môi trường (LT&TH)

Xem