Công nghệ kỹ thuật môi trường

  • 11/09/2018
  • 274

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1

Anh văn A1 - A2

Xem

Xem

2

Anh văn B1 - B2

Xem

Xem

3

Cơ sở công nghệ môi trường

Xem

Xem

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem

Xem

5

Giáo dục quốc phòng an ninh 1-2-3AB

Xem

Xem

6

Giáo dục thể chất 1-2-3

Xem

Xem

7

Hóa đại cương

Xem

Xem

8

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Xem

Xem

9

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lê nin 1-2

Xem

Xem

10

Sinh học đại cương

Xem

Xem

11

Toán cao cấp A1

Xem

Xem

12

Tư tưởng Hổ Chí Minh

Xem

Xem

13

Vật lý đại cương

Xem

Xem

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

14

An toàn sức khỏe môi trường

Xem

Xem

15

Các quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

16

Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

17

Đánh giá tác động & rủi ro môi trường

Xem

Xem

18

Tái sử dụng nước thải sinh hoạt và công nghiệp

Xem 

Xem 

19

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Xem

Xem

20

Hóa kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

21

Kết cấu công trình xây dựng - Môi trường

Xem

Xem

22

Kỹ thuật môi trường

       Xem 

       Xem

23

Kỹ thuật điện trong kỹ thuật môi trường

 Xem

Xem

24

Kỹ thuật lò đốt chất thải

Xem

Xem

25

Kỹ thuật sinh thái

Xem

Xem

26

Kỹ thuật vận hành xử lý nước 

Xem

Xem

27

Kỹ thuật xử lý CTR - CTNH

Xem

Xem

28

Kỹ thuật xử lý khí thải

Xem

Xem

29

Kỹ thuật xử lý nước cấp

Xem

Xem

30

Kỹ thuật xử lý nước thải

Xem

Xem

31

Mạng lưới cấp thoát nước

Xem

Xem

32

Quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị và chất thải nguy hại

Xem 

Xem 

33

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Xem

Xem

34

Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng

Xem 

Xem 

35

Phân tích môi trường

Xem

Xem

36

Phân tích và xử lý số liệu môi trường

Xem

Xem

37

Quản lý môi trường đô thi và khu công nghiệp

Xem

Xem

38

Sản xuất sạch hơn

Xem

Xem

39

Sức bền vật liệu

Xem

Xem

40

Thí nghiệm phân tích môi trường

Xem

Xem

41

Thí nghiệm vi sinh kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

42

Thiết kế thiết bị môi trường

Xem

Xem

43

Thực hành xử lý chất thải rắn

Xem

Xem

44

Thưc hành xử lý nước cấp

Xem

Xem

45

Thực hành xử lý nước thải

Xem

Xem

46

Môi trường và con người

Xem 

Xem 

47

Thủy lực môi trường

Xem

Xem

48

Ứng dụng Autocad trong kỹ thuật môi trường

Xem

Xem

49

Thực hành xử lý khí thải

 Xem

Xem 

50

Vi sinh kỹ thuật môi trường

Xem

Xem