Công nghệ cơ khí - Thạc sĩ

  • 11/09/2018
  • 254

STT

MÔN HỌC

TL GIẤY

TL ĐIỆN TỬ

KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

1

Triết học

Xem

Xem

2

Phuơng pháp nghiên cứu khoa học

Xem

Xem

3

Ngôn ngữ lập trình

Xem

Xem

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ & CHUYÊN NGÀNH

4

Phuơng pháp tính hiện đại

Xem

Xem

5

Nhiệt động lực học nâng cao

Xem

Xem

6

Thiêt kế và phát triển sản phẩm

Xem

Xem

7

Vi xử lý

Xem

Xem

8

Công nghệ khai thác và sử dụng năng luợng bền vng

Xem

Xem

9

Đông lực học cơ hệ

Xem

Xem

10

Công nghệ vật liệu mới

Xem

Xem

11

CAD/CAM nâng cao

Xem

Xem

12

Thiết kế đảm bảo X (Design for X)

Xem

Xem

13

Thủy động lực học nâng cao

Xem

Xem

14

Kỹ thuật robot

Xem

Xem

15

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

Xem

Xem

16

Vật liệu và hệ thống thông minh

Xem

Xem

17

Công nghệ tạo mẫu nhanh và in 3D

Xem

Xem

18

Hệ thống điều khiển hiện đại

Xem

Xem