Triển vọng tích cực đối với công nghiệp hóa chất toàn cầu