Mục lục Đóng
Tác giả
Số trang
Thành phần hóa học cây cóc đỏ