Quy trình Mượn/ trả sách

1.   Mượn sách về nhà (phòng mượn trả sách):

-   Bạn đọc làm thủ tục đóng thế chân tại quầy phục vụ của thư viện;

-   Bạn đọc tìm sách qua các máy tra cứu đặt tại thư viện hoặc tại địa chỉ website http://thuvien.hufi.vn vào mục “Tra cứu tài liệu”→“Mục lục thư viện” → “Thư viện HUFI (OPAC)”

-   Ghi nhận tên sách, ký hiệu xếp giá vào phiếu yêu cầu;

-   Xuất trình thẻ và phiếu yêu cầu cho thủ thư (Trường hợp sinh viên năm nhất chưa có thẻ phải xuất trình biên lai học phí và Giấy CMND);

-   Bạn đọc vào kho chọn sách cần mượn theo sự hướng dẫn của thủ thư;

-   Bạn đọc mang sách cần mượn đến quầy thủ thư đăng ký mượn;

-   Bạn đọc nhận sách, kiểm tra sách và nhận lại thẻ trước khi rời khỏi quầy.

2.   Mượn sách đọc tại thư viện (phòng đọc mở)

-   Bạn đọc xuất trình thẻ, đăng ký gửi cặp da, túi sách tại quầy phục vụ;

-   Bạn đọc tự chọn sách trên giá, mang sách được chọn đến bàn đọc, đọc tài thư viện;

-   Sách đọc xong để lại vị trí cũ;

-   Bạn đọc nhận lại thẻ, cặp da, túi sách tại quầy phục vụ và ra về.

3.   Mượn Báo – Tạp chí

-   Lựa chọn Báo – Tạp chí tại quầy trưng bày, ghi thông tin đầy đủ vào phiếu yêu cầu;

-   Xuất trình thẻ và phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư;

-   Thủ thư giữ thẻ và làm thủ tục cho mượn;

-   Bạn đọc nhận Báo – Tạp chí và mang đến khu vực dành cho bạn đọc, đọc tại thư viện.

4.   Gia hạn sách

-   Bạn đọc mang sách, thẻ  đến gia hạn tại quầy thủ thư;

-   Nếu tên sách đó còn trong kho bạn đọc sẽ được gia hạn tiếp 10 ngày;

-   Nếu tên sách đó trong kho đã hết, sẽ không được gia hạn thêm, Thư viện giữ lại để bạn đọc khác mượn;

-   Bạn đọc nhận lại thẻ, sách (nếu được gia hạn tiếp) và ra về.

5.   Trả sách

-   Bạn đọc mang sách và thẻ đến trả tại quầy thủ thư;

-   Thủ thư kiểm tra sách, làm thủ tục nhận trả;

-   Bạn đọc nhận lại thẻ và ra về.

6.   Trả Báo – Tạp chí

-   Bạn đọc mang Báo – Tạp chí đến trả tại quầy thủ thư;

-   Thủ thư tiếp nhận và trả thẻ;

-   Bạn đọc nhận lại thẻ và ra về.