Phát hành tài liệu

      Dịch vụ phát hành sách – giáo trình nhằm phục vụ kịp thời tài liệu chuyên nghành của trường cho sinh viên trong quá trình học tập. 

  •       
  •       * Các loại tài liệu phát hành
  1.       - Giáo trình đã được thẩm định.
  1.       - Sách chuyên khảo đã được thẩm định.
  •       - Các tài học tập khác: Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; sách bài tập; sách hướng dẫn học tập (đã được phản biện).


  •       * Hình thức phát hành
  1.       - Giáo trình, sách chuyên khảo xuất bản rộng rãi khi có giấy phép xuất bản.
  1.       - Giáo trình, tài liệu học tập khác, tài liệu phục vụ được xuất bản dưới hình thức lưu hành nội bộ.
  •       - Xuất bản giáo trình điện tử dưới dạng đĩa dùng trên máy vi tính.

       Xem danh mục giáo trình, sách tham khảo Thư viện Trường phát hành Tại đây


      Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên SĐH của trường trong quá trình học tập. Bên cạnh việc đáp ứng các dịch vụ thông tin, Thư viện (phòng phát hành) còn nhận nhân bản tất cả những tài liệu giấy, sao chép, số hoá tài liệu, truy xuất các thông tin số hoá theo định dạng mong muốn của độc giả và cung cấp các phương tiện hỗ học tập như:  tập, viết…


  1.       * Cách sử dụng dịch vụ:

      Bạn đọc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Thư viện - Phòng phát hành giáo trình.

 


​​Trung tâm Thư viện HUFI hân hạnh phục vụ bạn đọc​