1. Chức năng

Trung tâm Thông tin Thư viện là đơn vị tham mưu, giúp Lãnh đạo trường thực hiện công tác quản lý thư viện. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức các hoạt động thu thập, khai thác, lưu trữ, cung cấp thông tin tư liệu phục vụ  giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

2. Nhiệm vụ

 Xây dựng đề án phát triển và lập kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của Thư viện;

 Phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường qua việc bổ sung, thu thập sách, báo, tạp chí, tài liệu công cụ, tài liệu điện tử, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, ấn phẩm do trường xuất bản,… và các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

 Xây dựng các cơ sở dữ liệu giáo trình, tài liệu tham khảo,… phục vụ công tác giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;

 Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê, thanh lọc và quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin thư viện;

 Xây dựng hệ thống tra cứu và thiết lập mạng lưới truy nhập tìm kiếm thông tin tự động;

 Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm dịch vụ thông tin  thư viện;

 Hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ,…;

 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào công tác thông tin thư viện.

 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện;

 Thực hiện báo cáo, thống kê theo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo trường; phối hợp với các phòng ban chức năng trong Trường và của các bộ, ban, ngành liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Quản lý toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực của Trung tâm được Nhà trường giao. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, quan tâm đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho các thành viên của Trung tâm;

 Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo trường phân công.