Tập huấn các chuyên đề Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and User service), Công nghiệp 4.0 trong thư viện (Industry 4.0) và Giao tiếp học thuật (Scholarly communication)

  • 28/08/2017
  • 46

Từ ngày 15/08 – 25/08/2017, Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tham dự Hội thảo tập huấn các chuyên đề Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and User service), Công nghiệp 4.0 trong thư viện (Industry 4.0) và Giao tiếp học thuật (Scholarly communication) tại Trung tâm Học liệu – Trường Đại học Cần Thơ nhằm nâng cao, cải tiến các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

Khóa tập huấn truyền đạt được nhiều kinh nghiệm, thông tin hữu ích về ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với thư viện trường đại học; sự cần thiết phải triển khai dịch vụ tham khảo và người dùng vào thực tiễn thư viện trường nhằm khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của thư viện, đồng thời, gợi mở ra một hướng đi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn cho thư viện trường đại học.

Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời ghi nhận một số thông tin, hình ảnh về sự phát triển vượt bật, không ngừng sáng tạo trong hoạt động phục vụ, dịch vụ chuyên môn dành cho người sử dụng Thư viện tại Trung tâm Học liệu – Đại học Cần Thơ theo mô hình một không gian học tập mở, tự do sáng tạo vì cộng đồng.

Một số hình ảnh tại Trung tâm Học liệu – Đại học Cần Thơ: