Giới thiệu Cơ sở dữ liệu mở Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • 09/08/2017
  • 237

Thư viện Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xin giới thiệu tới bạn đọc cơ sở dữ liệu tài liệu mở của Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn các công trình nghiên cứu, luận văn, luận án... tốt nghiệp từ các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Link đọc trực tuyến: http://repository.vnu.edu.vn/

[Nguồn: Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội]